Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Mẫu Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa Đạt Điểm Cao 2024

Mẫu Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa Đạt Điểm Cao 2024

Người viết: Admin |

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một môn học bắt buộc trong hệ thống giáo dục quốc gia Việt Nam, được giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và các trường trung cấp chuyên nghiệp. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm sâu sắc và toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm nhiều khía cạnh, một trong số đó phải kể đến là tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chính vì vậy, văn hóa cũng là chủ đề được nhiều sinh viên lựa chọn cho bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bài viết này, Luận Văn Beta sẽ gửi đến bạn đọc một số mẫu bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạt điểm cao, tải miễn phí.

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

tieu luan tu tuong ho chi minh ve van hoa luanvanbeta
Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Để làm tốt bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu các vấn đề chính xoay quanh nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa đóng một vai trò vô cùng quan trọng, Bác Hồ coi văn hóa là động lực cho sự phát triển, văn hóa thúc đẩy con người sáng tạo, đổi mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Văn hóa giúp con người nâng cao nhận thức, rèn luyện đạo đức, giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột. Hồ Chí Minh nhận định xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa:

  • Văn hóa phải vì dân: Văn hóa phải phục vụ lợi ích của nhân dân, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân.
  • Văn hóa phải dân tộc: Văn hóa phải kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
  • Văn hóa phải khoa học: Văn hóa phải dựa trên khoa học, gắn liền với thực tiễn.
  • Văn hóa phải đại chúng: Văn hóa phải dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với trình độ nhận thức của nhân dân.

Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam. Người là người lãnh đạo công cuộc xóa nạn mù chữ. Bác coi xóa nạn mù chữ là “công việc khai dân trí, mở dân trí”. Đồng thời, Bác luôn khuyến khích, động viên các văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm có giá trị, phục vụ nhân dân. Bác kêu gọi bảo vệ và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa:

  • Về lý luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào lĩnh vực văn hóa, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
  • Về thực tiễn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nói tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là kim chỉ nam cho sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam để góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Xem thêm:

» List Đề Tài Mẫu Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Tải Miễn Phí

Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa mẫu, tải miễn phí

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 

mau de tai tieu luan tu tuong ho chi minh ve van hoa 01 luanvanbeta

Lý do chọn đề tài tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa:

Văn hóa là toàn bộ những giá trị cả về vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra thông qua lao động và hoạt động thực tiễn xuyên suốt trong quá trình lịch sử của mình. Văn hóa biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể. 

Trên quan điểm của mình, chủ tích Hồ Chí Minh đã đưa ra định nghĩa riêng về văn hóa như sau: 

“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, tôn giáo, pháp luật, khoa học, văn học, nghệ thuật… những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó được gọi là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.”

Trong mối quan hệ với kinh tế và chính trị, văn hóa không thể đứng ngoài mà phải đứng trong kinh tế và chính trị. Văn hóa phải thúc đẩy sự phát triển của kinh tế đồng thời phải phục vụ nhiệm vụ chính trị. Văn hóa nắm giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, xã hội muốn phát triển và vững mạnh thì văn hóa phải phát triển. Chính vì thế, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là một điều thiết thực và cần được chú trọng. Chính vì thế, em đã lựa chọn đề tài tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa.

Tải Full Mẫu Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 01 PDF

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới

mau de tai tieu luan tu tuong ho chi minh ve van hoa 02 luanvanbeta

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa:

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng lên hàng đầu. Người coi đạo đức là gốc rễ, là nền tảng của người cách mạng cộng sản. Hồ Chí Minh nói rất nhiều về đạo đức, văn hóa cũng như là về xây dựng con người trong thời chiến cũng như thời bình theo nhiều cách khác nhau. Tư tưởng, hành động, cử chỉ của Bác đã để lại cho chúng ta nhiều bài học để noi theo. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như việc vận dụng tư tưởng của Người vào mọi lĩnh vực của sự nghiệp cách mạng nước ta, với sự đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cách mạng cũng như những con người Việt Nam mới luôn là vấn đề mang tính cấp thiết, thời sự đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục đào sâu suy nghĩ, kiên trì phấn đấu và noi theo. Đó là sự nghiệp của toàn Đảng, của hệ thống chính trị và của toàn dân nhằm góp phần xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 

Trong bối cảnh Việt Nam ở giai đoạn hiện nay, một bộ phận cán bộ  Đảng viên, các thanh thiếu niên đã có những tư tưởng, suy nghĩ và hành động lệch lạc so với những chuẩn mực đạo đức, văn hóa làm ảnh hưởng không nhỏ đến những người xung quanh cũng như làm lung lay lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong toàn thể nhân dân. Chính vì thế, giáo dục đạo đức cho cán bộ Đảng viên và thế hệ trẻ đồng thời không ngừng nâng cao trình độ văn hóa không nằm ngoài mục đích xây dựng con người mới xã hội mới đưa đất nước đi lên dân giàu nước mạnh.

Chính vì thế, em đã lựa chọn đề tài  “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới”. Bài tiểu luận này có ý nghĩa phân tích  con đường mà Đảng và nhân dân ta đã và đang đi, đề cao nhiệm vụ xây dựng đất nước, nâng cao đạo đức cách mạng năng lực công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng đại của Đảng và nhà nước ta.

Tải Full Mẫu Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới PDF

Tiểu luận Ảnh hưởng của tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

mau de tai tieu luan tu tuong ho chi minh ve van hoa 03 luanvanbeta

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa:

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành dựa trên ba tiền đề lý luận chính là chủ nghĩa Mác Lênin, tinh hoa văn hóa nhân loại và giá trị truyền thống dân tộc. Trong đó, tinh hoa văn hóa nhân loại được xem là một trong những tiền đề lý luận quan trọng, có đóng góp to lớn trong việc hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh. Người đã kế thừa, phát triển các tinh hoa văn hóa nhân loại một cách có chọn lọc, phù hợp vào điều kiện của đất nước. 

Sự tiếp thu có chọn lọc những giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại kết hợp với bản sắc văn hóa dân tộc đã tạo nên sức mạnh to lớn cho tư tưởng Hồ Chí Minh, biến nó thành ngọn đuốc soi sáng con đường giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và với những ảnh hưởng của tinh hoa văn hóa nhân loại, đến tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, em đã chọn đề tài “Ảnh hưởng của tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh” làm chủ đề cho bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh của mình.

Tải miễn phí Tiểu luận Ảnh hưởng của tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu PDF

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 

mau tieu luan tu tuong ho chi minh ve van hoa 04 luanvanbeta

Lý do chọn đề tài tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa:

Là một người con của đất nước Việt Nam, không một ai là không biết và tự hào về chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ vĩ đại của Dân tộc. Để có thể trở thành một quốc gia độc lập từng bước đi lên hội nhập sâu rộng với các quốc gia trên thế giới như ngày hôm nay là nhờ vào công lao to lớn, sự lãnh đạo tài bà của Người. 

Đề cập trong tác phẩm “Dưới lá cờ vẻ vang”, đồng chí Lê Duẩn từng viết “Mỗi bước đi của nhân dân ta và của Đảng ta trong 40 năm qua đều gắn liền với cuộc đời cách mạng vô cùng sôi nổi đẹp đẽ của Hồ Chủ tịch.”

Tuy Người đã đi xa, nhưng Người vẫn để lại cho dân tộc Việt Nam một tài sản vô giá, đó là di sản văn hóa vô cùng phong phú và cao đẹp. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại của Người được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, hệ thống hóa. Hệ thống tư tưởng này bao gồm quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lê nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Theo Hồ Chí Minh, văn hóa được đánh giá là nhân tố đảm bảo cho sự phát triển bền vững của một quốc gia. Chính vì thế, nhóm 4 đã lựa chọn đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Chủ đề này sẽ giúp người đọc hiểu sâu hơn về giá trị thực sự của nền văn hóa thông qua các quan điểm của Bác cũng như vấn đề giữ gìn và phát triển bản sắc dân tộc trong thời đại phát triển hiện nay.

Tải Full Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa PDF

Trên đây, Luận Văn Beta đã chia sẻ đến bạn đọc một số vấn đề liên quan đến nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa kèm với 05 Mẫu bài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa hay, đạt điểm cao. Hy vọng bài viết đã mang lại cho bạn đọc những kiến thức bổ ích. Ngoài ra, Luận Văn Beta hiện đang nhận viết thuê tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu bạn cần sự hỗ trợ với bài tiểu luận của mình, hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận