Trang chủ Tài liệu chuyên ngành 05 Mẫu Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Tải Miễn Phí

05 Mẫu Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Tải Miễn Phí

Người viết: Admin |

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình đã để lại cho dân tộc ta một tài sản vô giá đó là tư tưởng của Người. Những tư tưởng này được ứng dụng sâu rộng vào trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục,…Đối với các bạn sinh viên, khi học học phần này thường sẽ tổng kết kiến thức, thông tin qua bài tiểu luận kết thúc môn. Để hỗ trợ các bạn thực hiện tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng trung tâm viết thuê tiểu luận chuyên nghiệp – Luận Văn Beta tham khảo 5 bài mẫu dưới đây nhé.

Tổng quan môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

tieu luan tu tuong ho chi minh luan van beta
Kho tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh miễn phí

Mẫu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh tham khảo, tải miễn phí

Mẫu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh 01

Tên tiểu luận: “Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh”

tieu luan tu tuong ho chi minh luanvanbeta
Tiểu luận cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Để có được độc lập như ngày hôm nay, chúng ta đã đấu tranh rất anh dũng để đạt được điều đó. Từ đánh Pháp rồi đánh Mỹ, ban đầu chỉ là những cuộc đấu tranh tự phát sau đó chuyển sang tự giác nhưng hầu hết đều thất bại. Cách mạng Việt Nam lúc đấy rơi vào bế tắc nên cần phải tìm một con đường cách mạng mới. Chính lúc đó, Nguyễn Ái Quốc xuất hiện và đã ra đi tìm đường cứu nước từ năm 1911. Người đã nhìn thấy nỗ khổ của nhân dân lao động, được tiếp xúc với luận cương của Lê nin và tìm ra con đường đi mới cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.Trên bước đường tìm đường cứu nước và hình thành tư tưởng, người đã gặp không ít khó khăn nhưng với tấm lòng yêu nước và sự kiên trì của mình, Người đã vượt qua và tiếp tục sự nghiệp cách mạng. Các văn kiện như Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt,…đã góp phần không nhỏ trong việc tìm ra thông tin cho Cách mạng Việt Nam.

Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh trải qua 5 giai đoạn và được hoàn thiện cũng như bổ sung trong những năm 1945-1969. Đây là thời điểm cách mạng tháng Tám thành công, cuộc cách mạng này là kết quả của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và chứng minh đường lối của Bác là đúng đắn và phù hợp với quy luật khách quan. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện những vấn đề cơ bản của cách mạng để giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Trong bài tiểu luận này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tải miễn phí tiểu luận cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Mẫu 02: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức

Tên tiểu luận: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới”

tieu luan tu tuong ho chi minh ve van hoa dao duc luanvanbeta
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới

Trong cuộc sống hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là gốc rễ, nền tảng của con người cách mạng. Bác nói nhiều về đạo đức, văn hóa và xây dựng con người trong thời chiến cũng như thời bình theo nhiều cách khác nhau. Những hành động, cử chỉ của Bác cũng đã để lại nhiều bài học cho chúng ta học hỏi.

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng tư tưởng của Người trong mọi lĩnh vực của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với sự đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cách mạng và những con người Việt Nam mới là vấn đề thời sự đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đào sâu suy nghĩ, kiên trì phấn đấu và noi theo. Đó là sự nghiệp của toàn Đảng, của hệ thống chính trị để góp phần xây dựng thành công đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh.

Trong giai đoạn hiện nay, một phần cán bộ Đảng viên và các thanh thiếu niên đã sai lầm với những chuẩn mực đạo đức và văn hóa suy đồi gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác và làm lung lay ý chí, lòng  tin của Đảng trong toàn thể nhân dân. Vì vậy, việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ và cán bộ Đảng viên đồng thời không ngừng nâng cao trình độ văn hóa để xây dựng con người mới đưa đất nước phát triển.

Xuất phát từ lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới” nhằm soi rõ con đường mà Đảng và nhân dân ta đã và đang đi, đề cao nhiệm vụ xây dựng đất nước, nâng cao tư duy lý luận.

Download tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức PDF

Mẫu 03: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa giáo dục

Tên tiểu luận: “Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa giáo dục và ý nghĩa của tư tưởng vào việc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay”

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng và là nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam. Toàn bộ di sản tư tưởng của Người là kho báu văn hóa của dân tộc, chứa nhiều lĩnh vực rộng lớn và phong phú. Trong toàn bộ hệ thống tư tưởng đó, thì tư tưởng về văn hóa chiếm một vị trí quan trọng.

Tư  tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là hệ thống các quan điểm lý luận mang tính khoa học và cách mạng về văn hóa và xây dựng nền văn hóa nước nhà. Nó chắt lọc và tổng hợp những giá trị văn hóa phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, trong đó cốt lõi là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lênin với tinh hoa và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Khi phân tích mối quan hệ giữa văn hóa và cơ sở hạ tầng, văn hóa kinh tế-chính trị, Hồ Chí Minh đã khẳng định văn hóa là kiến trúc thượng tầng và văn hóa cũng là động lực của sự phát triển xã hội.

Đối với nước ta hiện nay, việc phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, song đó là sự phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa. Vì vậy, chúng ta không chỉ xây dựng nền kinh tế mới mà còn xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Năm 1945, với thắng lợi về chính trị, nhân dân ta đã xóa đi nền giáo dục đồi bại, xảo trá của thực dân Pháp và giải quyết nạn dốt. Quan  điểm của Hồ Chí Minh là làm cho nhân dân biết đọc, biết viết và nâng cao dân trí. Vì nước ta là một nước dân chủ, công việc khác chiến kiến quốc và đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Để làm được điều này, chúng ta cần có giáo dục và giáo dục lại nhân dân.

Xuất phát từ lý do trên, tác giả đã chọn đề tài: “Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và ý nghĩa của tư tưởng vào việc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay”.

Kết cấu tiểu luận:

tieu luan tu tuong ho chi minh ve van hoa luanvanbeta

Tải tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa giáo dục miễn phí

Mẫu 04: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại

Tên tiểu luận: “Quan điểm của Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại. Ý nghĩa và định hướng vận dụng trong giai đoạn hiện nay”

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà yêu nước vĩ đại, nhà hoạt động quốc tế xuất sắc. Suốt cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Người đã để lại kho tàng lý luận, tư tưởng cách mạng và khoa học vô giá cho dân tộc.

Trong hành trình 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, Bác đã bôn ba nhiều nơi trên khắp thế giới, tham gia hoạt động trong phong trào giải phóng dân tộc và công nhân quốc tế. Đa phương hóa, đa dạng hóa và làm bạn với tất cả các nước dân chủ và tiến bộ là tư tưởng xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với thời gian và trước những thử thách khắc nghiệt của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ vững quan điểm nhất quán, xử lý linh hoạt mối quan hệ chính trị và kinh tế trong chính sách đối ngoại.

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về kinh tế đối ngoại là một trong những nội dung quan trọng về kinh tế, được hình thành trên cơ sở kế thừa những giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc, từ sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, thông qua quá trình khảo sát thực tiễn trong và ngoài nước.Những quan điểm đó trở thành đường lối, chủ trương và chính sách đối ngoại kinh tế của Đảng, được chứng minh tính đúng đắn trong cách mạng giải phóng dân tộc và cả trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong khuôn khổ học phần này, học viên lựa chọn đề tài tiểu luận: “Quan điểm của Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại. Ý nghĩa và định hướng vận dụng” để nghiên cứu, chỉ rõ quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và áp dụng vào thực tiễn.

Tải ngay: Mẫu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại

Mẫu 05: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ

Tên đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT trong giai đoạn hiện nay”

Trong những năm qua, thế giới đã xảy ra nhiều biến động trên nhiều phương diện, nhưng công cuộc đổi mới ở Việt Nam vẫn giành được nhiều thành tựu quan trọng, được bạn bè thế giới khâm phục. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, sự nghiệp đổi mới đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi chúng ta cần tỉnh táo, phán đoán xử lý kịp thời để giữ vững ổn định chính trị và tiếp tục phát triển kinh tế.

Để đáp ứng và giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ đó cần có đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” từ trung ương đến địa phương. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, cán bộ là gốc của mọi công việc, thành công hay thất bại cũng do đội ngũ cán bộ. Vì thế, chúng ta nghiên cứu thấu đáo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ để vận dụng sáng tạo tư tưởng này vào thực tiễn cách mạng hiện nay.

Đó cũng là quan điểm chỉ đạo của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng mới thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Cán bộ là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của cách mạng gắn với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi, cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo là vấn đề mang tính cấp bách, có ý nghĩa căn bản và lâu dài.

Trong ngành giáo dục, đội ngũ cán bộ, giáo viên là lực lượng cốt cán của sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, là nhân tố quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục, biến mục tiêu phát triển giáo dục của Đảng thành hiện thực. Do đó, để phát triển giáo dục đào tạo thì trước tiên cần chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trong nhà trường phổ thông, việc phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về lượng, đồng bộ về chất lượng là giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài tiểu luận.

Tải miễn phí đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ

Hướng dẫn cách viết tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Trên đây là những đề tài tiểu luận về tư tưởng Hồ Chí Minh đặc sắc mà các bạn có thể tham khảo để biết cách thực hiện đề tài của mình một cách tốt nhất và đạt điểm cao. Luận Văn Beta hiện đang cung cấp dịch vụ viết tiểu luận thuê nhanh chóng, chuyên nghiệp và bảo mật đã giúp rất nhiều sinh viên giải quyết vấn đề viết tiểu luận, luận văn nhanh chóng, hiệu quả. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin về cách sử dụng dịch vụ viết tiểu luận thuê, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

5/5 - (2 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận