Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Mẫu Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con Người xuất sắc 2024

Mẫu Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con Người xuất sắc 2024

Đăng ngày
27 Tháng Năm, 2024

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi Nhóm chuyên viên học thuật ngành khoa học chính trị Luận Văn Beta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người là một trong những nội dung quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người là hệ thống các quan điểm, lý luận khoa học, sáng tạo thể hiện quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí và giá trị của con người trong xã hội. Tư tưởng này được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa và vận dụng sáng tạo một cách có chọn lọc những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, kết hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và kinh nghiệm cách mạng của giai cấp vô sản quốc tế. Có thể nói, Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người là một di sản quý báu của dân tộc ta. Trong bối cảnh thời đại mới, việc học tập, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về con người vào thực tiễn cuộc sống là điều quan trọng để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, tiến bộ. Chính vì vậy, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về con người luôn là đề tài được nhiều sinh viên lựa chọn cho bài tiểu luận môn tư tưởng Hồ Chí Minh của mình. Trong bài viết này, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về con người xuất sắc, đạt điểm cao. 

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-con-nguoi-luanvanbeta
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người

Theo Hồ Chí Minh, con người được định nghĩa theo nghĩa hẹp, nghĩa rộng và nghĩa rộng hơn. Xét theo nghĩa hẹp, con người là gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè. Theo nghĩa rộng, con người là đồng bào cả nước. Xét theo nghĩa rộng hơn, con người là cả loài người. 

Hồ Chí Minh xem xét con người trong sự thống nhất của hai mặt đối lập: thiện và ác, tốt và xấu, hiền và dữ… Con người là một chỉnh thể thống nhất về trí lực, tâm lực, thể lực, đa dạng bởi mối quan hệ. Hồ Chí Minh nhìn nhận đặc điểm con người Việt Nam với những điều kiện lịch sử cụ thể, với những cấu trúc kinh tế, xã hội cụ thể

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người

Con người là mục tiêu của cách mạng: Con người là chiến lược số một trong tư tưởng và hành động của Hồ Chí Minh. Mục tiêu này được cụ thể hóa trong các giai đoạn cách mạng nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Con người là động lực của cách mạng: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định đến sự thành công của sự nghiệp cách mạng. Người có niềm tin vững chắc vào trí tuệ, bản lĩnh của con người. Hồ Chủ tịch xác định: “Nếu nước độc lập mà dân không được hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Vì vậy phải làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng con người

Xây dựng con người là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cách mạng. Con người phải được đặt vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Người mượn ý của Quản Trọng: “Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Trồng người phải được tiến hành một cách bền bỉ, thường xuyên trong suốt cuộc đời mỗi người, đây vừa là trách nhiệm của cá nhân, vừa là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể Chính trị – xã hội.

Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Ngay từ đầu phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng con người có những phẩm chất cơ bản, tiêu biểu cho con người mới xã hội chủ nghĩa, làm gương, lôi cuốn xã hội. Công việc này là một quá trình lâu dài không ngừng hoàn thiện, nâng cao và thuộc về trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, gia đình cũng như của cá nhân mỗi người. Mỗi bước xây dựng như vậy là một nấc thang xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

  • Nội dung xây dựng con người: Có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quốc tế trong sáng. Có ý thức làm chủ, có tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa, mình vì mọi người, mọi người vì mình. Cần kiệm xây dựng đất nước và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Có phương pháp làm việc khoa học, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.
  • Phương pháp xây dựng con người: Thông qua tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người kết hợp với xây dựng cơ chế, tính khoa học của bộ máy và tạo dựng nền dân chủ. Phát huy vai trò của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể thông qua các phong trào thi đua yêu nước, người tốt việc tốt… Đặc biệt là phải chú trọng vào vai trò của giáo dục và đào tạo.

Có thể bạn quan tâm:

» 05 Mẫu Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Ấn Tượng 2024

06 Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

Mẫu 01: Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chính sách trồng người của Đảng Cộng Sản Việt Nam

mau-de-tai-tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-con-nguoi-01-luanvanbeta

Lý do chọn đề tài:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân củ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Để đạt được mục tiêu trên, con đường phát triển của dân tộc Việt Nam là độc lập dân tộc và gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, trồng người đang là một trong những chính sách quan trọng, được Đảng và Nhà nước ta ưu tiên thực hiện. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và vấn đề “trồng người” là hệ thống các quan điểm về giáo dục, huấn luyện, đào tạo con người nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể nói, “trồng người” là chiến lược hàng đầu của cách mạng Việt Nam, mục đích của chiến lược này là để đáp ứng yêu cầu của cách mạng, đồng thời chuẩn bị cho tương lai. Hiểu một cách đơn giản, “trồng người” là việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, cả về đức và tài. Trong đó lấy đạo đức làm nền tảng, làm giá trị cốt lõi. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, “trồng người” là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, tồn tại song song và gắn với chiến lược và chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt trong thời đại mới ngày nay, “trồng người” càng là vấn đề cần được quan tâm, chú trọng. Chính vì những lý do trên, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chính sách trồng người của Đảng Cộng Sản Việt Nam” cho bài tiểu luận của nhóm mình.

Tải miễn phí Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chính sách trồng người của Đảng Cộng Sản Việt Nam PDF

Mẫu 02: Tiểu luận Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về con người. Vận dụng vào việc phát huy vai trò của con người trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay

mau-de-tai-tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-con-nguoi-02-luanvanbeta

Lý do chọn đề tài:

Phát triển giáo dục là một trong những nhân tố có ý nghĩa to lớn và quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế – xã hội bởi nó quyết định đến việc tạo nên những con người mới – nguồn lực cơ bản nhất để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng, Nhà nước đặt ra. Bên cạnh văn hóa, giáo dục cũng là phương thức để để hình thành được nhân cách cơ bản của con người trong xã hội. Do vậy, chúng ta không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội nếu không thể xây dựng thành công một nền giáo dục phát triển, hiện đại. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà chính trị sáng suốt, người còn là một nhà văn hóa lớn, nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ở người có tình yêu thương con người rộng lớn, bao la. Tuy Người đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho chúng ta di huấn hết sức quý báu đó là quan tâm đến việc bồi dưỡng cho thế hệ mai sau. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm sâu sắc và toàn diện về cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa, là kết quả của một quá trình nhận thức và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – LêNin trong điều kiện của cách mạng Việt Nam, là sự kết tinh tinh hoa của dân tộc với tinh hoa của thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giai cấp và xã hội loài người. Khi bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, đi đôi với đó là những khó khăn cần phải làm sáng tỏ thì việc nghiên cứu, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tại cuộc sống càng trở nên cấp bách và quan trọng hơn hết. Từ những lý do đã nêu trên, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn chủ đề: “Quan điểm của Hồ Chí Minh về con người. Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về con người vào việc phát huy vai trò của con người trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu cho bài tiểu luận của nhóm.

Tải miễn phí Tiểu luận Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về con người. Vận dụng vào việc phát huy vai trò của con người trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay PDF

Mẫu 03: Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và vận dụng vào việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay

mau-de-tai-tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-con-nguoi-03-luanvanbeta

Lý do chọn đề tài:

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà cách mạng, một người anh hùng dân tộc, người lãnh đạo kiệt xuất mà còn là một danh nhân văn hóa Thế giới. Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và cống hiến hết mình cho cách mạng Việt Nam. Tuy Người đã ra đi mãi mãi nhưng Người đã để lại cho dân tộc ta một nền độc lập trọn vẹn và những di sản vô giá. Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh được xem là nền tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng trong công việc tiếp tục sự nghiệp cách mạng giải phóng và xây dựng đất nước Việt Nam ngày một giàu mạnh, văn minh.

Trong nền tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề con người giữ một vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ tư tưởng và là vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Người. Vấn đề con người được coi trọng như mục tiêu thiêng liêng, cao cả của sự nghiệp cách mạng, vấn đề con người thấm đượm và thường trực trong toàn bộ cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh, nó được tỏa sáng trong từng việc làm, cử chỉ, hành vi ân cần, tôn trọng, quan tâm đến từng người và mọi người.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người là nhân tố quan trọng trong việc hình thành và xây dựng xã hội. Đối với việc thực hiện Cách mạng, cách mạng có thành công hay không là phụ thuộc lớn vào việc những con người lãnh đạo cuộc cách mạng ấy. Mục tiêu cao nhất của cách mạng Việt Nam cũng là giải phóng con người. Con người vừa là chủ thể của cách mạng, vừa là mục tiêu cao nhất của cách mạng, đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ cuộc đời cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc nắm bắt, hiểu rõ Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người sẽ làm cho mỗi cá nhân hiểu rõ vai trò của mình trong cuộc cách mạng đổi mới đất nước ngày hôm nay, khi mỗi cá nhân hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình thì văn hóa đạo đức của nhân dân mới được nâng cao, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội mới được gia tăng. Từ những lý do trên em đã lựa chọn đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng con người ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài cho bài tiểu luận kết thúc học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh của mình.

Tải miễn phí Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và vận dụng vào việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay PDF

Mẫu 04: Tiểu luận Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Nêu lên những yêu cầu cơ bản đối với sinh viên hiện nay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

mau-de-tai-tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-con-nguoi-04

Tải miễn phí Tiểu luận Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Nêu lên những yêu cầu cơ bản đối với sinh viên hiện nay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh PDF

Mẫu 05: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Vận dụng tư tưởng của Người trong xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong hội nhập quốc tế

mau-de-tai-tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-con-nguoi-05-luanvanbeta

Tải miễn phí: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Vận dụng tư tưởng của Người trong xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong hội nhập quốc tế PDF

Mẫu 06: Tiểu luận Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người vào xây dựng con người Việt Nam hiện nay

mau-de-tai-tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-con-nguoi-06-luanvanbeta

Phần mở đầu:

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là hành trình của một nhà lãnh đạo cách mạng, mà còn là một cảm hứng vĩ đại về việc xây dựng con người Việt Nam mới, một người có trách nhiệm với xã hội, với đất nước, và với bản thân mình. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng và xây dựng đất nước, Người đã không chỉ đặt ra một chiến lược chiến đấu chính trị và quân sự, mà còn tập trung vào việc phát triển con người – là nguồn lực quan trọng nhất, là hạt giống để xây dựng và phát triển đất nước. Con người vừa là sản phẩm của lịch sử, đồng thời lại sáng tạo ra lịch sử, thúc đẩy xã hội phát triển. Hồ Chí Minh sớm khẳng định con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

Việc xây dựng con người mới không chỉ là một mục tiêu phấn đấu của một thời kỳ lịch sử, mà còn là một quá trình liên tục, không ngừng phát triển và hoàn thiện. Con người là trung tâm của mọi hoạt động, là nguồn lực quyết định quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Chính vì vậy, việc đầu tư vào việc nâng cao phẩm chất con người, đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, trí tuệ và sức khỏe là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi giai đoạn phát triển của đất nước. Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ ràng vai trò quan trọng của việc xây dựng con người trong quá trình xây dựng và bảo vệ cộng sản. Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam không chỉ là việc khám phá và hiểu rõ về một giai đoạn lịch sử cụ thể, mà còn là việc học hỏi và rút ra những kinh nghiệm quý báu cho quá trình phát triển hiện tại và tương lai của đất nước.

Tiểu luận này sẽ phân tích những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng con người Việt Nam mới, từ đó đóng góp vào sự hiểu biết và nhận thức sâu sắc hơn về hành trình phát triển của dân tộc Việt Nam và cách thức tiếp tục thực hiện những lý tưởng cao cả mà Người đã khơi dậy.

Tải miễn phí: Tiểu luận Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người vào xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Trên đây, Luận Văn Beta đã chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Chúng tôi hy vọng qua bài viết bạn đọc đã có thêm những kiến thức hữu ích để thực hiện bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ đề này. Ngoài ra, nếu cần sự hỗ trợ bạn hãy liên hệ với đội ngũ chuyên viên học thuật của chúng tôi nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận