Trang chủ Tài liệu chuyên ngành 05 Mẫu Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Miễn Phí 2024

05 Mẫu Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Miễn Phí 2024

Người viết: Admin |

Kinh tế chính trị Mác-Lênin là môn học đại cương nằm trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Với mong muốn hỗ trợ các bạn sinh viên thực hiện các bài tiểu luận kinh tế chính trị một cách tốt nhất, Luận Văn Beta đã tổng hợp lại danh sách những bài luận đã thực hiện và đạt điểm số cao để các bạn tham khảo. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn 05 bài tiểu luận kinh tế chính trị tiêu biểu phù hợp với nhu cầu tìm kiếm thông tin của sinh viên.

Tổng quan về bộ môn kinh tế chính trị

Kinh tế chính trị là môn khoa học kinh tế nhằm nghiên cứu các quan hệ kinh tế từ đó tìm ra quy luật chi phối sự vận động của các hiện tượng và quá trình hoạt động kinh tế của con người tương ứng với trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội.

Kinh tế chính trị Mác- Lênin hiện là một trong những dòng lý thuyết kinh tế chính trị nằm trong dòng chảy tư tưởng kinh tế phát triển liên tục trên thế giới, được xây dựng và hình thành bởi C. Mác và Ăng ghen và V.I. Lê nin dựa trên cơ sở kế thừa và phát triển các giá trị khoa học kinh tế chính trị của nhân loại trước đó. Kinh tế chính trị Mác- Lênin luôn phát triển không ngừng và là môn khoa học nằm trong hệ thống các môn khoa học kinh tế của nhân loại.

Chức năng của kinh tế chính trị:

Chức năng nhận thức: Kinh tế chính trị Mác- Lênin cung cấp hệ thống tri thức lý luận về sự vận động của các mối quan hệ giữa con người với nhau, về quy luật chi phối sự phát triển của sản xuất và trao đổi gắn với phương thức sản xuất cũng như lịch sử phát triển các quan hệ sản xuất và trao đổi của nhân loại và cung cấp các phạm trù kinh tế cơ bản được khái quát và phản ánh từ hiện tượng kinh tế mang tính biểu hiện trên bề mặt xã hội. Kinh tế chính trị Mác- Lê nin đã làm phong phú tri thức, tư duy lý luận của người lao động và toàn xã hội, sự hiểu biết của mỗi cá nhân về quan hệ kinh tế, triển vọng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội từ đó tăng năng lực nhận thức.

Chức năng thực tiễn: Kinh tế chính trị tham gia đắc lực vào sự hình thành phương pháp luận, cơ sở khoa học nhằm giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong quá trình phát triển, tạo động lực thúc đẩy cá nhân và xã hội sáng tạo,cải thiện đời sống vật chất và tinh thần toàn xã hội.

Chức năng tư tưởng: Kinh tế chính trị góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng cho người lao động tiến bộ, biết quý trọng thành quả lao động của bản thân và xã hội, củng cố niềm tin cho sự phấn đấu vì mục tiêu dân giàu,nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng. Bên cạnh đó, góp phần xây dựng lý tưởng khoa học cho các chủ thể có mong muốn thực hành xây dựng chế độ xã hội tốt đẹp, hướng đến giải phóng con người,..

Chức năng phương pháp luận: Kinh tế chính trị thực hiện chức năng phương phương pháp luận, nền tảng lý luận khoa học cho việc nhận diện sâu hơn nội hàm khoa học của các khái niệm, phạm trù của khoa học kinh tế chuyên ngành trong bối cảnh ngày nay.

tieu luan kinh te chinh tri luanvanbeta
Kho đề tài tiểu luận kinh tế chính trị

05 Mẫu bài tiểu luận kinh tế chính trị hay 2024

Tiểu luận kinh tế chính trị: “Nền kinh tế hàng hóa nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”

Từ khi hòa bình độc lập lại năm 1954, miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ quá độ tiến lên CNXH với đặc điểm là quá độ từ nước nông nghiệp lên CNXH. Từ năm 1975, khi đất nước độc lập, cả nước tiến hành cách mạng CNXH và mở ra mô hình kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Thời kỳ quá độ lên CNXH là nhiệm vụ quan trọng nhằm cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới.

Nền kinh tế mới là xóa bỏ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, phát triển kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế có sự điều tiết của nhà nước. Trong đó, kinh tế hàng hóa là mô hình kinh tế kích thích tính năng động, sáng tạo của chủ thể kinh tế. Song nền kinh tế hàng hóa cũng không thể tránh khỏi những khó khăn khi quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Nền kinh tế hàng hóa nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” nhằm chỉ ra những đặc điểm và hạn chế của nền kinh tế hàng hóa và phương hướng phát triển kinh tế hàng hóa ở nước ta.

Tải miễn phí Tiểu luận kinh tế chính trị Nền kinh tế hàng hóa nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế PDF

Tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin: “Những phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị học được áp dụng trong tác phẩm của V.I Lênin: “Bàn về chế độ hợp tác xã”. Ý nghĩa”

Theo nghĩa rộng, kinh tế chính trị học là môn khoa học xã hội nghiên cứu các quy luật chi phối việc sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất trong các xã hội khác nhau của loài người. Còn theo nghĩa hẹp, đây là môn khoa học nghiên cứu các quy luật đặc thù của từng giai đoạn phát triển sản xuất và trao đổi chi phối sự phát sinh, phát triển của một phương thức sản xuất nhất định.

Như các ngành khoa học khác, kinh tế chính trị có đối tượng nghiên cứu là quan hệ xã hội giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối,…Kinh tế chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất trong mối quan hệ biện chứng với lực lượng sản xuất có sự tác động qua lại với kiến trúc thượng tầng.

Là ngành khoa học có tính đặc thù với đối tượng nghiên cứu riêng, khi nghiên cứu kinh tế chính trị cần những phương pháp nghiên cứu tương ứng với đối tượng đã xác định. Nói khái quát, phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị là vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu khoa học từ đó tìm ra quy luật vận động kinh tế của xã hội. Vì vậy, học viên đã thực hiện tiểu luận có chủ đề: “Những phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị học được áp dụng trong tác phẩm của V.I Lênin: “Bàn về chế độ hợp tác xã”. Ý nghĩa”.

Tải ngay: Tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin Những phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị học được áp dụng trong tác phẩm của V.I Lênin: “Bàn về chế độ hợp tác xã”. Ý nghĩa

Tiểu luận kinh tế chính trị: “Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân”

Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới, kinh tế tư nhân đã phát triển rộng khắp cả nước, góp phần vào phát triển kinh tế và huy động các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống nhân dân, góp phần ổn định chính trị- xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém về quy mô, nguồn vốn, công nghệ,…Vì vậy, Đại hội lần thứ IX của Đảng đã xác định việc thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế, cùng phát triển, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Trong đó, kinh tế nhà nước có vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể đang trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Do đó, học viên đã chọn đề tài: “Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân” để góp phần vào việc nhận thức và sự cần thiết của việc thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay.

Tải full Tiểu luận kinh tế chính trị Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân

https://tailieuxanh.com/2009_2014/201406/20140623/dabantexex/us153_2386.wqs

Tiểu luận kinh tế chính trị: “Kinh tế nông nghiệp – Động lực phát triển kinh tế huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang”

Trong những năm gần đây, nền nông nghiệp nước ta tăng trưởng đáng kể đã đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân và xuất khẩu. Tuy nhiên, chất lượng nông sản hàng hóa còn thấp, nông sản xuất khẩu chủ yếu ở dạng thô với giá trị thấp. Vì vậy, với xu hướng phát triển nền nông nghiệp trên thế giới, nền nông nghiệp nước ta cần ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất để tạo ra nông sản có năng suất và chất lượng để hòa nhập, làm chủ thị trường trong nước và chiếm lĩnh thị trường nước ngoài. Chương trình Nông nghiệp công nghệ cao ra đời sẽ tạo ra môi trường thích hợp cho những sáng tạo khoa học công nghệ, tạo thuận lợi để chuyển hóa tri thức thành sức mạnh sản xuất,phát triển thị trường và tạo việc làm, đem lại lợi ích.

Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là huyện thuần nông với nhiều ưu đãi, có thể đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa lớn tuy nhiên quá trình sản xuất nông nghiệp của huyện còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất là việc làm cần thiết để đưa ngành nông nghiệp sản xuất theo hướng dựa trên những lợi thế có sẵn là phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Cai Lậy là cần thiết, động lực để ngành nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng hiện đại, là đầu tàu phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Vì vậy, tác giả quyết định chọn đề tài: “Kinh tế nông nghiệp- Động lực phát triển kinh tế huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” là tiểu luận môn kinh tế chính trị.

Tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin: “Đẩy mạnh cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam”

Khoảng 30 năm về trước, nước ta còn là một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu với kinh tế kế hoạch hóa tập trung bảo thủ, quan liêu, bao cấp. Trong khuôn khổ đó, các doanh nghiệp luôn bị gò bó, hạn chế về mọi mặt nên việc mở rộng hay phát triển là điều không tưởng. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương thực hiện chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo ra điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển.

Chủ trương mới của Đảng và Nhà nước đã tạo ra sức bật mạnh đối với các doanh nghiệp tư nhân, nhưng còn các doanh nghiệp nhà nước vẫn mang tính bảo thủ nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động và phát triển. Hơn nữa, doanh nghiệp nhà nước chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số các doanh nghiệp ở nước ta nên quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là quá trình tất yếu.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ta, tác giả chọn đề tài: “Đẩy mạnh cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam” để nghiên cứu trong tiểu luận.

List đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin chọn lọc

 1. Tìm hiểu bản chất, ý nghĩa của tiền công và áp dụng vào các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay
 2. Áp dụng học thuyết giá trị thặng dư vào quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay
 3. Nghiên cứu về vấn đề cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam
 4. Hàng hóa đặc biệt sức lao động và liên hệ thực tiễn trong thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay
 5. Nghiên cứu về phân hóa doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam
 6. Phân tích sự hoạt động của quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 7. Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu nhược điểm của sản xuất hàng hóa và liên hệ với nền sản xuất hàng hóa ở Việt Nam hiện nay
 8. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa và vận dụng vào việc gia tăng giá trị hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay
 9. Quan điểm của Các Mác về giá trị của hàng hóa và vận dụng vào việc gia tặng sức cạnh tranh của hàng hóa ở Việt Nam hiện nay
 10. Tìm hiểu các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và ý nghĩa của việc phát huy các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào nền kinh tế trị trường của nước ta
 11. Nghiên cứu sự phát triển của thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay
 12. Phân tích vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay
 13. Tìm hiểu ý nghĩa khoa học của học thuyết giá trị thặng dư trong thời đại ngày nay
 14. Vận dụng học thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam hiện nay
 15. Đề xuất giải pháp khắc phục tác động tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế và gợi mở chính sách cho Việt Nam
 16. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản và vận dụng vào phân tích các cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới giai đoạn 1929 -1933
 17. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản độc quyền và ảnh hưởng của nó đến Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
 18. Tìm hiểu lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở nước ta hiện nay
 19. Lý luận về tiền công và thực trạng tiền công của người lao động tại một số doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay
 20. Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật này trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 21. Nghiên cứu quan điểm của triết học Mác-Lênin về hàng hóa và vấn đề nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt nam trên thị trường trong và ngoài nước
 22. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa sự sự phát triển của lực lượng sản xuất với sự đa dạng các loại hình sở hữu của Việt Nam
 23. Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa và sự vận dụng quy luật giá trị trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
 24. Vận dụng quy luật của chủ nghĩa Mác-Lênin về khủng hoảng kinh tế vào thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
 25. Phân tích quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật này trong nền kinh tế thị trường
 26. Phân tích sự tác động của quy luật giá trị đến sự phát triển của công ty bánh kẹo Hải Châu và bài học kinh nghiệm rút ra cho doanh nghiệp này
 27. Quy luật lưu thông tiền tệ và vấn đề lạm phát tại Việt Nam
 28. Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất vào sự phát triển của lực lượng sản xuất của Đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay
 29. Nghiên cứu sự đa dạng các hình thái vật ngang giá chung và sự ra đời của tiền tệ trên thế giới
 30. Vận dụng chính sách tiền tệ nhằm mục đích kiểm soát lạm phát

Trên đây là các bài tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin được Luận Văn Beta chọn lọc để gửi đến các bạn sinh viên. Nhằm hỗ trợ các bạn để làm tiểu luận đạt điểm cao, Luận Văn Beta cũng cung cấp dịch vụ viết tiểu luận thuê giúp các bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Nếu như bạn đang cần sự trợ giúp với bài tiểu luận kinh tế chính trị của mình, hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ 24/7 nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận