Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Mẫu Đề Tài Tiểu Luận Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Miễn Phí

Mẫu Đề Tài Tiểu Luận Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Miễn Phí

Người viết: Admin |

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong những đề tài tiểu luận được rất nhiều sinh viên gửi đến cho Luận Văn Beta trong thời gian gần đây. Việc tìm được một đề tài phù hợp với năng lực sinh viên và có ý nghĩa thực tiễn sẽ được đánh giá cao. Vì vậy, hôm nay chúng tôi đã tổng hợp lại một số đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học chất lượng, được đánh giá cao để các bạn tham khảo.

Tổng quan về bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một hệ thống tư tưởng xã hội nhằm xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ và phát triển dựa trên nguyên tắc và phương pháp khoa học. Đây là một hướng tiếp cận xã hội chủ yếu được phát triển bởi Karl Marx và Friedrich Engels, và được áp dụng và phát triển bởi các nhà lý luận xã hội học và triết học xã hội trong suốt thế kỷ 20.

Theo chủ nghĩa xã hội khoa học, xã hội được coi là một hệ thống tương tác phức tạp giữa các lớp xã hội và các lực lượng sản xuất. Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học là rằng xã hội phát triển thông qua các mâu thuẫn xã hội và sự đấu tranh giữa các lớp xã hội.

Theo Marx, xã hội được chia thành hai lớp chính: tư bản và công nhân. Lớp tư bản là tầng lớp sở hữu các nguồn tài nguyên sản xuất, trong khi lớp công nhân là tầng lớp làm việc trong các ngành công nghiệp và tạo ra giá trị.

Chủ nghĩa xã hội khoa học tuyên bố rằng xã hội sẽ tiến bước từ một xã hội cai trị bởi tư bản (với những mâu thuẫn xã hội và bất công) đến một xã hội xóa bỏ sự chia rẽ giai cấp – xã hội xã hội hoàn toàn công bằng và cùng phát triển. Để đạt được mục tiêu này, chủ nghĩa xã hội khoa học đề xuất cách thức cách mạng xã hội, trong đó công nhân lấy lại quyền kiểm soát các phương tiện sản xuất và xây dựng một chế độ xã hộiism xã hội.

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một bộ phận nằm trong chủ nghĩa Mác – Lênin, là thành quả lý luận nhất quán về logic với Triết học, hoàn chỉnh và làm sâu sắc hơn học thuyết Mác – Lênin. Chủ nghĩa xã hội khoa học là khoa học về những quy luật và tính quy luận chính trị- xã hội của quá trình chuyển biến từ xã hội tư bản lên xã hội cộng sản với giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội. Đây là hệ thống chính trị – xã hội trực tiếp làm rõ mục tiêu cuối cùng và con đường giải phóng xã hội, giải phóng con người và luận giải một cách khoa học về lực lượng chủ đạo là giai cấp công nhân với sứ mệnh xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

Ý nghĩa của thực hiện nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học

Về mặt lý luận: Nghiên cứu và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học có ý nghĩa quan trọng trong trang bị nhận thức chính trị- xã hội và phương pháp luật về quá trình tất yêu lịch sử để hình thành và phát triển hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa, giải phóng con người, giải phóng xã hội,… Chủ nghĩa xã hội khoa học được xem là vũ khí lý luận của giai cấp công nhân hiện đại và đảng để thực hiện quá trình giải phóng nhân loại và giải phóng bản thân mình.

Về mặt thực tiễn: Chỉ có bản lĩnh vững vàng và sự sáng suốt, kiên định chủ động sáng tạo để tìm ra những nguyên nhân cơ bản và bản chất của những sai lầm, khuyết điểm và khủng hoảng cũng như thành quả đổi mới, cải cách thì chúng ta mới đi đến kết luận chuẩn xác rằng không phải do chủ nghĩa xã hội làm các nước xã hội chủ nghĩa khủng hoảng. Trái lại, do các nước chưa  nhận thức và hành động trên nhiều vấn đề trái với chủ nghĩa xã hội. Điều này giúp chúng ta có thể đạt được những thành tựu quan trọng cũng như củng cố bản lĩnh luôn kiên định, tự tin để tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

tieu luan chu nghia xa hoi khoa hoc luanvanbeta
Ý nghĩa của thực hiện nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học

Những đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học ấn tượng nhất

Đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về giai cấp công nhân

Tên đề tài: “Sứ mệnh của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay”

Lời mở đầu tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học:

Trong mỗi thời kỳ, khi có sự chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế xã hội này sang hình thái kinh tế xã hội khác sẽ luôn có một giai cấp đứng ở vị trí trung tâm làm động lực là lãnh đạo quá trình đó. Giai cấp này có sứ mệnh lịch sử là thủ tiêu xã hội cũ và xây dựng xã hội mới phù hợp với tiến trình khách quan của lịch sử.

Việc chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa sang hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa là sứ mệnh của giai cấp công nhân. Vì vậy, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học. Việc phát hiện ra sứ mệnh này là một trong những cống hiến vĩ đại của chủ nghĩa Mác- Lênin.

Tác động của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ảnh hưởng đến sự chuyển biến của lịch sử thế giới và làm thay đổi tình hình kinh tế chính trị xã hội trên toàn thế giới tác động đến quá trình sản xuất cụ thể tới bộ mặt phát triển của thế giới. Khi khai thác sâu vào vấn đề này giúp em hiểu sâu sắc hơn về sứ mệnh giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Tải miễn phí tiểu luận môn chủ nghĩa xã hội khoa học – Sứ mệnh giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

Bài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về chủ nghĩa xã hội

Tên đề tài: “Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ xã hội chủ nghĩa và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”

tieu luan mon chu nghia xa hoi khoa hoc mau 01 luanvanbeta

Lời mở đầu tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học:

Trải qua bề dày lịch sử dựng nước và giữ nước, công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Một yếu tố quan trọng trong công cuộc xây dựng này là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ và là mục tiêu, động lực cho sự phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh. Vậy dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Em thực hiện bài tiểu luận: “Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về dân chủ xã hội chủ nghĩa và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa”. Nhận thấy việc nghiên cứu về dân chủ xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết về mặt khoa học nhận thức, giáo dục và ý nghĩa trong việc xây dựng đất nước nhưng chưa có nhiều bài viết về vấn đề trên. Bài tiểu luận sẽ góp phần làm rõ nội dung quan điểm, ý nghĩa trong việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước ta.

tieu luan chu nghia xa hoi khoa hoc 02 luanvanbeta

Tải ngay Tiểu luận môn Chủ nghĩa xã hội khoa học Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ xã hội chủ nghĩa và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận môn chủ nghĩa xã hội khoa học về công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Tên đề tài: “Công nghiệp hóa – hiện đại hóa và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta”

Lời mở đầu tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học:

Tại đại hội Đảng lần thứ 3 đã đặt ra công nghiệp hóa – hiện đại hóa là nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định công thực chất của công nghiệp hóa là thực hiện cách mạng kỹ thuật, phân công về lao động xã hội là quá trình tích lũy xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng. Để thủ tiêu tình trạng lạc hậu và khai thác tối ưu các nguồn lực và lợi thế để đảm bảo tăng trưởng nhanh ổn định thì nước ta phải xác định rõ cơ cấu kinh tế, trang thiết bị hiện đại. Mặt khác quá trình này cần gắn với quá trình công nghiệp hóa để từ đó hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình này có nguyên nhân nóng vội chúng ta đã mắc phải một số sai lầm khuyết điểm.

Việc xây dựng đúng đắn quan điểm công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở nước ta có vị trí rất quan trọng bởi xây dựng các quan điểm công nghiệp hóa- hiện đại hóa là cơ sở đúng đắn cho việc định hướng, định lượng chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung và bước đi phù hợp với bối cảnh xã hội.

Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa phải chứa đựng được mục tiêu, chiến lược, nội dung và phương hướng cách mạng của đảng trong thời kỷ đổi mới. Để đạt được mục tiêu nhất quán này thì Đảng ta phải trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kế thừa thành tựu của đổi mới đất nước. Công nghiệp hóa- hiện đại hóa là mục tiêu chiến lược vì nó đang là xu hướng phát triển chung của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, em chọn đề tài: “Công nghiệp hóa- hiện đại hóa và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta”

Download Full Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học Công nghiệp hóa – hiện đại hóa và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về kinh tế nhà nước

Tên đề tài: “Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

Lời mở đầu tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học:

Nước ta hiện đang ở trong giai đoạn đầu cho sự cất cánh của nền kinh tế nên việc lựa chọn con đường mô hình kinh tế đảm bảo cho nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa, định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề không hề đơn giản. Tuy nhiên, nước ta vẫn còn nhiều hạn chế trong quản lý nhà nước nói chung và trong cơ chế chính sách nói riêng. Việc nhận thức đúng đắn về vai trò và nhiệm vụ của nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện nay là việc đầu tiên nên cần đẩy mạnh nghiên cứu vai trò kinh tế nhà nước.

Với tư cách là sinh viên, tôi xin đưa ra đề án của mình với nội dung trên và chọn đề tài: “Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Nội dung chính của đề tài gồm có 4 phần:

 • Quan niệm về kinh tế nhà nước
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước
 • Đặc trưng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Phương hướng cải cách kinh tế nhà nước

Tải tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam PDF

Đề tài tiểu luận môn chủ nghĩa xã hội khoa học về nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Tên đề tài: “Quan niệm cơ bản về nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Nội dung cơ bản của chiến lược xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”

tieu luan mon chu nghia xa hoi khoa hoc mau 05 luanvanbeta

Lời mở đầu tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học:

Hiện nay Đảng và nhân dân đang ra sức phát huy sức mạnh toàn dân tộc để đẩy mạnh cho quá trình phát triển kinh tế đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình này, việc xây dựng và phát triển văn hóa xây dựng con người là nền tảng tinh thần, để phát triển kinh tế mạnh và bền vững bên cạnh những thành tựu cũng có không ít hạn chế và vướng mắc trong việc đổi mới tư duy về một nền văn hóa mới trong xã hội mới là nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.

Vấn đề văn hóa và phát triển xây dựng con người là vấn đề thời sự. Hiện nay, trào lưu văn hóa không phù hợp là hiện tượng suy đồi về văn hóa nên việc nhìn nhận lại, tăng vốn hiểu biết về văn hóa là vấn đề cấp thiết cần có cơ sở vững vàng để đi tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Là sinh viên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học thì đây là vấn đề quan trọng phục vụ cho công việc học tập và nghiên cứu cho bản thân. Hơn nữa, vấn đề này được nhiều người quan tâm và đặt vấn đề. Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Quan niệm cơ bản về nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Nội dung cơ bản của chiến lược xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.”

Link tải Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học Quan niệm cơ bản về nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Nội dung cơ bản của chiến lược xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay miễn phí

Danh sách mẫu đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học 

 1. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 2. Gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam ở nước ta hiện nay
 3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, liên hệ thực tế sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam qua các thời kỳ
 4. Phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin về tôn giáo? Liên hệ vấn đề này với việc thực hiện chính sách tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, đồng thời anh/chị cần phải làm gì để thực hiện tốt vấn đề này?
 5. Cơ cấu xã hội –  giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 6. Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 7. Vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 8. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 9. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 10. Xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Trên đây là một số đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học tiêu biểu mà các bạn sinh viên có thể tìm đọc và tham khảo như một nguồn tài liệu hữu ích phục vụ cho các bạn trong quá trình mình làm tiểu luận. Các đề tài chủ nghĩa xã hội khoa học yêu cầu các bạn có kiến thức lý luận vững vàng cũng như liên hệ thực tiễn đồng nhất nên khi thực hiện sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, dịch vụ viết tiểu luận thuê của Luận Văn Beta ra đời là giải pháp tối ưu giúp các bạn có một bài luận hoàn chỉnh trong thời gian ngắn nhất.

5/5 - (4 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận