Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Mẫu Đề Tài Tiểu Luận Triết Học, Tiểu Luận Triết Học Cao Học Tham khảo

Mẫu Đề Tài Tiểu Luận Triết Học, Tiểu Luận Triết Học Cao Học Tham khảo

Người viết: Admin |

Tiểu luận triết học là một trong những yêu cầu mà các bạn sinh viên cần thực hiện trong quá trình học triết học để thông qua đó giảng viên có thể đánh giá được mức độ thông hiểu bài học. Tuy nhiên, việc viết tiểu luận không hề dễ dàng mà tốn khá nhiều thơi gian và công sức. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua về bộ môn triết học và một số đề tài tiểu luận triết học, tiểu luận triết học cao học tham khảo miễn phí nhé.

Khái quát về triết học, mục đích viết tiểu luận triết học

Triết học Mác – Lênin là học phần bắt buộc của sinh viên cao đẳng, đại học và học viên hệ sau đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Đây là môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về thế giới quan và phương pháp luận khoa học; các nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng; vai trò của triết học Mác – Lênin… Từ đó, người học sẽ có thêm các kiến thức mới và vận dụng các kiến thức đó để giải quyết các vấn đề phát sinh từ hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. Ngoài ra, thông qua học phần triết học Mác – Lênin người học xây dựng ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu cũng như thức hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước ta trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Nội dung chi tiết của học phần Triết học Mác – Lênin bao gồm:

Chương 1:

Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội

 • Khái niệm, nguồn gốc, đối tượng của triết học;
 • Vấn đề cơ bản của triết học;
 • Biện chứng và siêu hình

Triết học Mác – Lênin

 • Sự ra đời và phát triển của triết học Mác – Lênin
 • Đối tượng và chức năng của triết học Mác – Lênin
 • Vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

 • Vật chất và ý thức
 • Phép biện chứng duy vật
 • Lý luận nhận thức

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

 • Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội
 • Giai cấp và dân tộc
 • Nhà nước và cách mạng xã hội
 • Ý thức xã hội
 • Triết học về con người

Từ các nội dung kiến thức được cung cấp trong quá trình học tập và điểm mạnh của bản thân, sinh viên, học viên cao học có thể lựa chọn một chủ đề thích hợp làm đề tài cho bài tiểu luận kết thúc học phần của mình. Trong phần tiếp theo của bài viết, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ với bạn đọc một số đề tài tiểu luận triết học Mác – Lênin dành cho sinh viên bậc đại học khối các ngành ngoài Lý luận chính trị và học viên cao học chuyên/ không chuyên triết. Ngoài ra nếu như bạn cần sự hỗ trợ trong quá trình viết tiểu luận hoặc bạn muốn sử dụng dịch vụ thuê viết tiểu luận triết học trọn gói. Chúng tôi luôn sẵn sàng và cam kết hoàn thành bài tiểu luận của bạn đạt kết quả như ý!

tieu luan triet hoc luanvanbeta
Tổng quan về triết học và chọn đề tài viết tiểu luận triết học

Mẫu tiểu luận triết học miễn phí dành cho sinh viên

Đề tài tiểu luận triết học Mác – Lênin mẫu 01

Tên đề tài: “Trong thời kỳ đổi mới, chúng ta khẳng đinh phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh/ chị hãy vận dụng các tư tưởng cơ bản trong triết học Mác-xít để giải thích cho luận điểm này”

Lý do chọn đề tài:

Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường ở Việt Nam với sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các vấn đề về lý luận nhận thức và cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn nhận được nhiều sự quan tâm.

Triết học là một bộ phận không tách rời với sự phát triển của bất kỳ hình thái kinh tế nào. Những vấn đề triết học là cơ sở, phương hướng và tôn chỉ cho hoạt động thực tiễn, xây dựng và phát triển xã hội. Từ một lập trường triết học đúng đắn, con người có thể có những cách giải quyết phù hợp với các vấn đề do cuộc sống đặt ra.

Triết học được xem là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác. Lê Nin đã chỉ rõ chủ nghĩa duy vật biện chứng là triết học của chủ nghĩa Mác và chỉ có triết học Mác là mang tính ưu việt. Trên cơ sở nền tảng triết học Mác- Lênin, Đảng và Nhà nước ta đã học tập, tiếp thu tư tưởng tiến bộ từ đó đề ra những mục tiêu, phương hướng chỉ đạo để xây dựng và phát triển xã hội phù hợp với hoàn cảnh đất nước. Dù có những khiếm khuyết không tránh khỏi nhưng chúng ta luôn đi đúng hướng trong cải tạo thực tiễn, phát triển kinh tế. Những thành tựu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội  đã chứng minh cho vấn đề nêu trên. Hoạt động nhận thức và cải tạo thực tiễn với việc nắm bắt các quy luật khách quan trong vận hành nền kinh tế là vấn đề còn nhiều xem xét và tranh cãi, nhất là trong quá trình đổi mới hiện nay.

Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Trong thời kỳ đổi mới, chúng ta khẳng đinh phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh/ chị hãy vận dụng các tư tưởng  cơ bản trong triết học Mác-xít để giải thích cho luận điểm này”

Kết cấu tiểu luận:

mau tieu luan triet hoc 01 luanvanbeta
Mẫu tiểu luận triết học Mác – Lênin: Đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn theo quan điểm triết học Mác-xít

Tải ngay Đề tài tiểu luận triết học Mác – Lênin mẫu 01 PDF

Mẫu 02: Đề tài tiểu luận triết học về con người

Tên đề tài: “Vấn đề triết học con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nay”

Tính cấp thiết của đề tài

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên kinh tế tri thức đã đặt ra yêu cầu mỗi người phải được đào tạo trình độ học vấn, năng lực cùng với việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức lao động để có thể đáp ứng những yêu cầu của tiến bộ khoa học công nghệ nhanh chóng.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,…thì con người và nguồn nhân lực được coi là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của nền kinh tế nước ta. Đó là yếu tố bức thiết về cần có tính cập nhật, đáp ứng được yêu cầu về con người và nguồn nhân lực cho đất nước nói riêng và quốc tế nói chung. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế xã hội và phải là những người có tri thức và đạo đức. Từ đây, mỗi người dân về đúng vị trí là một chủ thể sáng tạo ra các giá trị về vật chất và tinh thần cho bản thân và xã hội. Vì vậy, ta cần phải thực hiện chiến lược giáo dục đào tạo nhân lực, phát triển con người một cách toàn diện. Nhiệm vụ của giáo dục đào tạo là đưa con người đạt đến các giá trị phù hợp với đặc điểm văn hóa và yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt để thực hiện quá trình đổi mới đất nước và xu hướng phát triển kinh tế nói chung trên toàn thế giới.

Tải miễn phí đề tài tiểu luận triết học về con người Full

Mẫu 03: Tiểu luận lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

Tên đề tài: “Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học”

Tính cấp thiết của đề tài:

Từ khi sau cách mạng công nghệ lần thứ ba (1913-1950), sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia một cách nhanh chóng, mở rộng trên phạm vi toàn thế giới theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Do đó, các quốc gia không phân biệt trình độ đã và đang hình thành mối quan hệ gắn bó lẫn nhau. Đường biên giới quốc gia và khoảng cách địa lý trở nên nhạt nhòa, các tổ chức kinh tế khu vực và toàn cầu nối tiếp nhau. Sự ra đời của các tổ chức lớn như WTO, APEC, NAFTA,…là ví dụ điển hình trong thiên niên kỷ mới này, cuộc cách mạng công nghệ tiếp tục đi sâu, mở rộng ứng dụng công nghệ tin học là động lực chính thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế, toàn cầu hóa.

Trong bối cảnh đó, công cuộc phát triển kinh tế của nước ta không đứng ngoài xu thế này. Nhận thấy tình hình kinh tế của đất nước gặp khó khăn, Đảng và Nhà nước quyết định chuyển đổi kinh tế từ tập trung quan liêu sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong chiến lược phát triển kinh tế, vấn đề hội nhập kinh tế thế giới, tăng cường hợp tác các nước và tổ chức là vấn đề được quan tâm. Nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 160 quốc gia và các tổ chức quốc tế, khu vực quan trọng. Hội nhập kinh tế quốc tế nhằm cụ thể hóa chủ trương lớn mà Đại hội lần thứ 9 của Đảng.

Vì đây là những vấn đề mà tác giả rất tâm huyết, quan tâm và là lý do để chọn đề tài: “Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học”

Tóm tắt nội dung tiểu luận:

mau tieu luan triet hoc mac lenin mau 03 luanvanbeta
Tiểu luận triết học Mác – Lênin mẫu 03: Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học

Tải toàn bộ: Tiểu luận lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam mẫu 03

Mẫu đề tài tiểu luận triết học cao học tham khảo

Mẫu 01: Đề tài tiểu luận triết học Mác – Lênin cao học

Tên đề tài: “Chứng minh sự ra đời của triết học Mác đã tạo ra bước ngoặt cách mạng trong lịch sử triết học”

mau tieu luan triet hoc cao hoc 01 luanvanbeta
Mẫu đề tài tiểu luận triết học cao học: Chứng minh sự ra đời của triết học Mác đã tạo ra bước ngoặt cách mạng trong lịch sử triết học PDF

Lý do chọn đề tài:

Nhà triết học Kant (thế kỷ 18) xem triết học không chỉ là trình độ tư duy lý luận cao nhất là là thiên hướng tự nhiên của tâm hồn vốn có trong tâm hồn, từng người với trình độ khác nhau. Do vậy, con người không chỉ cần một thứ để sống mà nó muốn vươn lên cái thường nhật, quan sát thế giới và chính mình, suy ngẫm về cuộc sống, về mục đích cuối cùng của cái xuất phát. Mỗi con người có sự phát triển về mặt tinh thần với các mức độ khác nhau đều là nhà triết học một ít ngay cả khi nó chưa bao giờ nghe đến từ triết học.

Trong cả lịch sử hiện đại của Châu Âu và nhất vào vào cuối thế kỷ 18 ở nước phát nơi diễn ra một cuộc quyết chiến chống tất cả những rác rưởi của thời trung cổ, chống chế độ phong kiến trong các thiết chế tư tưởng, thì chỉ có chủ nghĩa duy vật là triết học duy nhất triệt để, trung thành với tất cả mọi học thuyết của khoa học tự nhiên, thù địch,…Cho nên, kẻ thù của phái dân chủ tìm cách bác bỏ, phá hoại chủ nghĩa duy vật và bênh vực chủ nghĩa duy tâm. Triết học Mác là chủ nghĩa duy vật triết học hoàn bị, cung cấp cho loài người và giai cấp công nhân những công cụ nhận thức vĩ đại.

Bước vào thế kỉ mới, trong lúc chúng ta băn khoăn giữa truyền thống và hiện đại, phương Đông hay phương Tây thì Mác với tư cách là nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại đã để lại cho loài người một di sản tư tưởng vô cùng quý báu. Trong tiểu luận này, chúng ta sẽ cùng nhau chứng minh sự ra đời của triết học Mác đã tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử triết học thời đại.

Kết cấu tiểu luận bao gồm:

Lời mở đầu

Chương 1: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác – Lênin

Chương 2: Sức sống của triết học Mác trong xã hội hiện đại

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Download mẫu tiểu luận triết học cao học 01 miễn phí

Mẫu 02: Đề tài tiểu luận triết học Nho gia và triết học Đạo gia

Tên đề tài: Sự tương đồng và khác biệt giữa triết học Nho gia và triết học Đạo gia ở Trung Quốc thời cổ đại.

tieu luan triet hoc cao hoc mau 03 luanvanbeta
Tiểu luận triết học cao học: Sự tương đồng và khác biệt giữa triết học Nho gia và triết học Đạo gia ở Trung Quốc thời cổ đại PDF

Văn minh Trung Hoa được đánh giá là một trong những nền văn minh xuất hiện sớm nhất trên thế giới với hơn 4000 năm phát triển liên tục với nhiều phát minh vĩ đại trong lịch sử trên nhiều lĩnh vực khoa học. Đây là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại. Bên cạnh những phát minh, phát kiến khoa học thì văn minh Trung Hoa còn là nơi sản sinh nhiều học thuyết triết học lớn ảnh hưởng đến văn minh Châu Á cũng như toàn thế giới.

Trong số các học thuyết lớn đó, có trường phái triết học Nho giáo và Đạo giáo có ảnh hưởng lớn đến nhân sinh quan của Triết học sau này, không những của người Trung Hoa mà còn cả những nước chịu ảnh hưởng của nền triết học Trung Hoa, trong đó có cả Việt Nam. Vì vậy, việc tìm hiểu “Nét tương đồng và khác biệt giữa Nho giáo và Đạo giáo” cùng những ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam là việc cần thiết để lý giải những đặc trưng của triết học phương đông từ đó hiểu biết thêm về sự phát triển tư tưởng Việt Nam.

Tải tiểu luận triết học về Nho gia và triết học Đạo gia miễn phí

Trên đây là một số đề tài tham khảo về tiểu luận triết học mà các bạn có thể tìm đọc để hiểu về cách làm một bài tiểu luận. Tuy nhiên, viết tiểu luận đặc biệt là tiểu luận triết học luôn khiến các bạn sinh viên bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Đừng quá lo lắng nhé, nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào, các bạn hãy liên hệ với Luận Văn Beta để được giải đáp nhé.

5/5 - (3 bình chọn)
guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận