Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Kho Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa 2024

Kho Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa 2024

Đăng ngày
5 Tháng Ba, 2024

Văn hoá là một trong những lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một đất nước trong xu thế hội nhập sâu rộng như hiện nay. Do đó, vấn đề quản lý nhà nước về văn hoá có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo ra những quy định để bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp nhận những văn hoá mới nhưng không làm mai một văn hoá dân tộc. Do đó, quản lý nhà nước về văn hoá luôn được các bạn sinh viên quan tâm chọn làm chủ đề viết tiểu luận quản lý nhà nước. Trong bài viết này, luanvanbeta.com đã tổng hợp lại một số mẫu bài tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa để gửi đến bạn đọc tham khảo.

Quản lý nhà nước về văn hóa là gì?

Văn hóa Việt Nam được định nghĩa là toàn bộ sự sáng tạo của dân tộc ta tích lũy lại trong quá trình hoạt động thực tiễn xã hội được đúc kết lại thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội. Nền văn hóa Việt Nam được biểu hiện thông qua hệ ứng xử văn hóa của cộng đồng và vốn di sản văn hóa. Cho đến ngày nay, chúng ta có quyền tự hào về nền văn hóa Việt Nam đang ngày càng trở nên rạng rỡ, được bồi đắp bằng tâm hồn và trí tuệ của biết bao thế hệ, trong đó phải kể đến là truyền thống nồng nàn yêu nước, ý chi kiên cường, bất khuất trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, tinh thần cao cả, tình nghĩa nhân hậu thủy chung, luôn hướng tới chân – thiện – mỹ. Lịch sử Việt Nam chính là một minh chứng rõ ràng cho mạch sống lưu truyền đó.

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong những vấn đề quan trọng, vừa mang ý nghĩa cấp thiết đồng thời cũng mang tính chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Việc nhận thức được vai trò, chức năng của văn hóa Việt Nam, đánh giá đúng được thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa để tìm ra những giải pháp, phương hướng hiệu quả nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa được xem là nhiệm vụ quan trọng để đạt được mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay.

Quản lý nhà nước về văn hóa là một bộ phận của quản lý nhà nước trong lĩnh vực đời sống xã hội. Tuy nhiên, do những đặc điểm mang tính đặc thù của văn hóa, quản lý nhà nước cũng có nhiều điểm riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa sâu rộng như hiện nay thì vai trò của Nhà nước trong quản lý văn hóa càng không thể thiếu được trong công cuộc hạn chế những mặt trái của thị trường, phát huy những yếu tố tích cực, định hướng nền văn hóa được giữ gìn, bảo vệ và phát triển phù hợp với các mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra.

Đồng thời, quản lý nhà nước về văn hóa phải quán triệt vai trò của văn hóa, làm cho các nhân tố văn hóa có sự gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên mọi phương diện. Nền văn hóa mà Việt Nam hướng đến và đang nỗ lực xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó, tiên tiến bao gồm cả tiên tiến về mặt tư tưởng và tiên tiến về hình thức biểu hiện:

  • Tiên tiến về mặt tư tưởng có nghĩa là lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm giá trị cốt lõi, hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là tất cả vì con người, trong mối quan hệ hài hòa giữa tự nhiên và xã hội, giữa cá nhân và cộng đồng.
  • Tiên tiến về hình thức biểu hiện là dùng các phương tiện truyền tải nội dung tiến bộ, hiện đại.

Bản sắc văn hóa bao gồm những tinh hoa, những giá trị bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt nam được tích lũy, vun đắp trong suốt bề dày lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Việc quản lý nhà nước về văn hóa, xây dựng và phát triển nền văn hóa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa đa dạng và thống nhất trong cộng đồng 54 dân tộc. Do vậy, phải tạo điều kiện đảm bảo nhân dân có thể tham gia vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong phần tiếp theo của bài viết, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu đề tài tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa. Bạn đọc có thể tải về và sử dụng như một tài liệu tham khảo. Hy vọng các mẫu đề tài này sẽ giúp bạn hoàn thành tốt hơn bài tiểu luận của mình.

Bài viết cùng chuyên mục:

» Kho Đề Tài Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Mới Nhất 2024

tieu luan quan ly nha nuoc ve van hoa luanvanbeta
Mẫu đề tài tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa đạt điểm cao

Đề tài tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa mẫu, tải miễn phí

Tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa: “Quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương”

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống và là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người cũng như phát huy những văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp sẽ góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc như lòng yêu nước, yêu quê hương,…đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại và gia đình là nhân tố quan trọng không thể thiếu.

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội. Kinh tế hộ gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tăng trưởng tổng thu nhập quốc dân hàng năm. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới phát triển với nhiều gia đình văn hóa, khu phố văn hóa góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình và lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày gia đình Việt Nam đã khẳng định vai trò của gia đình đối với xã hội và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa là nội dung quan trọng nhất trong phong trào trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được triển khai rộng khắp cả nước, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tải miễn phí Tiểu luận Quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa: “Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn quận Thủ Đức”

Thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức nhà nước của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên. Qua lớp bồi dưỡng đã giúp tôi hoàn thiện bản thân, nâng cao ý thức và kiến thức, năng lực trong công tác.

Trong các ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được học, tôi tâm đắc với vấn đề văn hóa và sự cần thiết phải có sự quản lý của nhà nước về văn hóa một cách hợp lý, khoa học để xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân. Do đề tài quản lý nhà nước về văn hóa là lĩnh vực rất rộng, không thể trình bày một cách chi tiết và đầy đủ trong tiểu luận này. Vì vậy, nội dung tiểu luận chỉ trình bày những nội dung cơ bản nhất, bản thân đang học tập và làm việc tại quận Thủ Đức nên tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn quận Thủ Đức” với mong muốn có thể đóng góp một vài kiến nghị để giúp việc quản lý văn hóa đạt hiệu quả hơn.

Tải miễn phí Tiểu luận Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn quận Thủ Đức PDF

Tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa: “Quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”

mau de tai tieu luan quan ly nha nuoc ve van hoa 01 luanvanbeta

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Đảng ta chủ trương xây dựng phù hợp với đặc trưng của văn hóa và quy luật phát triển nhân loại. Trong xu thế toàn cầu hóa về mặt kinh tế, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế thế giới, nền văn hóa mà chúng ta xây dựng mang cốt lõi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vừa kết tinh truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc và tiếp thu văn hóa nhân loại.

Tuy nhiên, tiếp xúc và giao lưu văn hóa trong bối cảnh mới, mở cửa và xu hướng toàn cầu hóa hiện nay bộc lộ những thách thức như tụt hậu về văn hóa so với tốc độ phát triển kinh tế tạo nên sự lệch hướng về phát triển văn hóa. Sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài và lối sống ngoại lai, thực dụng,…làm cho một số giá trị văn hóa, đạo đức và nếp sống gia đình truyền thống có nguy cơ mai một và xuống cấp. Môi trường đạo đức và văn hóa lành mạnh bị đe dọa nghiêm trọng dẫn đến khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin của một bộ phận công chúng.

Sau hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển, thị xã Phú Thọ chính thức được công nhận là đô thị loại III và được nâng cấp thành Thành Phố trực thuộc tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để thị xã phát triển. Cùng với phát triển kinh tế, thị xã đã chú trọng đến phát triển hài hóa các lĩnh vực văn hóa xã hội. Các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy nhưng trong công tác quản lý văn hóa vẫn bộc lộ một số hạn chế chưa đáp ứng kịp sự phát triển của văn hóa. Vì vậy, tác giả nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa của địa phương trong giai đoạn hiện nay..

Tải ngay: Tiểu luận Quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa: “Pháp luật Việt Nam về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá – Thực trạng và nhận xét, kiến nghị”

Vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá của pháp luật Việt Nam là một vấn đề khá rộng. Có nhiều văn bản pháp luật được ban hành để thi hành, điều chỉnh trong lĩnh vực này, bên cạnh một số mặt tích cực khi hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, tiến bộ giúp cho việc quản lý dễ dàng, minh bạch hơn thì cũng còn một số vấn đề mà pháp luật còn chưa chạm tới để giải quyết triệt để được. Văn hoá cũng là một vấn đề vô cùng hấp dẫn và đa dạng gồm nhiều mảng khác nhau, mang lại nhiều giá trị vật chất và tinh thần cho dân tộc Việt Nam. Việc tìm hiểu pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá giúp cho nhận thức rõ và làm đúng, góp phần phát triển văn hoá dân tộc. Đó là lý do tôi chọn đề tài “Pháp luật Việt Nam về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá- Thực trạng và nhận xét, kiến nghị” làm đề tài tiểu luận của mình.

Tải ngay: Mẫu tiểu luận Pháp luật Việt Nam về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá

Tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa: “Quản lý nhà nước về văn hoá tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái”

Trong quá trình hội nhập, sự giao lưu và tiếp biến về văn hoá diễn ra như một quy luật vận động của tự nhiên. Ngày nay, điều phân biệt giữa quốc gia này với quốc gia khác không chỉ là đường biên giới mà là nền văn hoá mang đậm tính dân tộc với những sắc ấn riêng biệt. Để bắt nhịp vào quá trình phát triển chung của toàn cầu, để hoà nhập mà không bị hoà tan vào cộng đồng chung đòi hỏi những nét văn hoá đặc sắc tiêu biểu của dân tộc Việt Nam luôn được gìn giữ và không ngừng phát huy để tạo dấu ấn, bản sắc riêng trong thời đại mới.

Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung Ương về xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã đề cập đến văn hoá theo nghĩa rộng và bao quát. Cũng như chỉ ra các lĩnh vực cụ thể của văn hoá trong đời sống và cấu trúc xã hội từ đó nhấn mạnh một phương hướng rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Làm cho văn hoá thấm sâu vào từng hoạt động của đời sống xã hội, từng người,….tạo ra trên đất nước tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao,…

Văn Chấn là một huyện có vị trí địa lý chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Yên Bái. Trong những năm qua, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng có vai trò to lớn đối với định hướng phát triển văn hoá, nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dan. Nhiều văn bản ban hành về lĩnh vực văn hoá được áp dụng hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện thì công tác quản lý nhà nước về văn hoá còn nhiều bất cập yêu cầu cần có sự đổi mới. Những hạn chế trong công tác quản lý là một trong những nguyên nhân dẫn đến môi trường văn hoá bị ô nhiễm bởi các sản phẩm, dịch vụ văn hoá độc hại,…

Vì vậy, việc nghiên cứu và tìm ra giải pháp phù hợp để nâng cao vai trò quản lý nhà nước về văn hoá trên địa bàn huyện Văn Chấn giúp cho đảng bộ và chính quyền định hướng đúng, quản lý tốt các hoạt động văn hoá đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của người dân.

Link Download: Tiểu luận Quản lý nhà nước về văn hoá tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

Quản lý nhà nước về văn hoá là một nội dung quan trọng với nhiều chủ đề khác nhau đòi hỏi người viết phải có nền tảng kiến thức lý luận phong phú cũng như góc nhìn đa chiều về các vấn đề liên quan. Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn đã có thêm những tài liệu tham khảo phục vụ cho quá trình nghiên cứu và hoàn thành tiểu luận của mình nhé. Ngoài ra, chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ viết thuê tiểu luận quản lý nhà nước trọn gói & từng phần, nếu bạn đang cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với Luận Văn Beta nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận