Trang chủ Tài liệu chuyên ngành 07 Mẫu Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

07 Mẫu Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Người viết: Admin |

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là học phần cung cấp cho người học những kiến thức về sự lãnh đạo và xây dựng đảng của Đảng ta trong cách mạng cũng như quá trình thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Giống như triết học Mác – Lênin, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học bắt buộc trong hệ thống giao dục Việt Nam. Mọi sinh viên cần phải hoàn thành học phần này bằng cách tham gia học tập và thực hiện bài luận kết thúc học phần. Trong bài viết này, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu bài tiểu luận lịch sử Đảng tham khảo, hy vọng sẽ giúp ích được bạn đọc trong quá trình thực hiện viết tiểu luận của mình.

Tổng quan môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong năm môn học thuộc khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (sau khi hoàn thành các môn Triết học Mác-Lênin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin; chủ nghĩa xã hội khoa học và tư tưởng Hồ Chí Minh) được giảng dạy trong hệ thống giáo dục Việt Nam và là môn học bắt buộc dành cho mọi sinh viên theo học ở bất kỳ chuyên ngành nào. Môn học này giúp sinh viên hiểu một cách sâu sắc và có hệ thống quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình lãnh đạo của Đáng ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Những nội dung lịch sử cơ bản, khách quan và có tính hệ thống về sự lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Một nội dung quan trọng khác của môn học giúp người đọc có thể nhận thức được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Nội dung chi tiết học phần môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam:

  • Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
  • Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975)
  • Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới đất nước (từ 1975 đến nay)

Để hoàn thành môn học, sinh viên sẽ được yêu cầu thực hiện bài tiểu luận môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam dưới dạng bài tiểu luận nhóm hoặc tiểu luận cá nhân, đề tài do giáo viên chỉ định hoặc sinh viên tự lựa chọn đề tài phù hợp. Trong phần tiếp theo của bài viết, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu đề tài tiểu luận lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, bạn đọc có thể xem đây như một nguồn tài liệu tham khảo về cách viết và trình bày tiểu luận lịch sử Đảng của mình. Ngoài ra, nếu như bạn cần sự trợ giúp hoặc muốn tham khảo dịch vụ viết tiểu luận thuê trọn gói, tham khảo tại: https://luanvanbeta.com/viet-tieu-luan-thue/

tieu luan lich su dang cong san viet nam luanvanbeta
Tổng quan môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Mẫu đề tài tiểu luạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tiểu luận lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam mẫu 01

Tên đề tài: “Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng”

loi mo dau tieu luan lich su dang cong san viet nam luanvanbeta
Lời mở đầu tiểu luận Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Lời mở đầu tiểu luận lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam:

Thắng lợi của Cách mạng Việt Nam do bởi nhiều nhân tố tạo nên những nhân tố chủ yếu là bởi sự lãnh đạo của Đảng. Từ khi vận động thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã thấy có đảng và đảng vững mạnh thì cách mạng mới thành công.

Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động, Đảng ngày càng nhận thức sâu sắc tính đúng đắn về vai trò của Đảng và nêu lên bài học cơ bản rằng sự lanh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nghiên cứu kinh nghiệm lãnh đạo và xây dựng đảng của Đảng ta là việc làm thiết thực, quan trọng và đảm bảo cho cách mạng phát triển vững chắc để thực hiện được mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội.

Kết cấu tiểu luận:

Chương 1: Hoàn cảnh lịch sử đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng

Chương 2: Nội dung cơ bản của đại hội

Chương 3: Ý nghĩa lịch sử của đại hội

Tải miễn phí Tiểu luận lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng

Mẫu tiểu luận lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam số 02

Tên đề tài: “Phân tích nội dung và tiền đề của công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nước ta hiện nay”

Hiện nay, cuộc chạy đua phát triển kinh tế rất sôi động, các nước nhanh chóng thực hiện các chính sách kinh tế nhằm đưa kinh tế phát triển trong đó con người mang vị trí trung tâm. Muốn vậy, phải thực hiện công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Nên vấn đề công nghiệp hóa là vấn đề chung mang tính toàn cầu khiến chúng ta cần quan tâm nghiên cứu.

Thực tế cho thấy rằng, phát triển kinh tế là quy luật khách quan của tồn tại và phát triển xã hội loài người bắt đầu từ phương thức sản xuất. Vấn đề khác nhau giữa các nước là ở mục tiêu, nội dung và cách thức phát triển.

Mỗi phương thức sản xuất đều có cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng. Cơ sở vật chất là toàn bộ vật chất của lực lượng sản xuất cùng với kết cấu của xã hội đã đạt được trình độ xã hội tương ứng. Cơ sở vật chất kỹ thuật của một xã hội tồn tại trong phạm vi các quan hệ sản xuất trong việc tổ chức quá trình công nghệ. Do đó, khái niệm cơ sở vật chất kỹ thuật gắn bó chặt chẽ với các hình thức xã hội của nó.

Đặc trưng cơ sở vật chất kỹ thuật của phương thức trước công nghiệp tư bản là thủ công lạc hậu còn cơ sở vật chất của nền sản xuất lớn, hiện đại là nền công nghiệp hiện đại cân đối phù hợp dựa trên trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng cao. Để làm được vậy, các nước đang phát triển cần tiến hành công nghiệp hóa. Đối với nước ta, quá trình công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa, làm cho xã hội chuyển từ xã hội truyền thống sang hiện đại.

Hiện nay nước ta còn nghèo thì việc công nghiệp hóa- hiện đại hóa là con đường tất yếu. Để góp phần nghiên cứu về tình hình này, tác giả thực hiện đề tài: “Phân tích nội dung và tiền đề của công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở nước ta hiện nay”.

Kết cấu tiểu luận:

tieu luan lich su dang luanvanbeta

Download tiểu luận môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Mẫu đề tài môn tiểu luận lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam mẫu 03

Tên đề tài: “Ý nghĩa của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam”

Lời mở đầu tiểu luận lịch sử Đảng:

Lịch sử dân tộc ta từ khi có Đảng là những trang sử sôi động, hào hùng oanh liệt nhất. Từ khi Đảng ra đời, dân tộc ta tiếp tục giành được những thắng lợi mang ý nghĩa to lớn, thể hiện bước nhảy vọt trong tiến trình lịch sử dân tộc. Từ thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,…đều có vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hiện nay, nhân dân ta đặc biệt là thế hệ trẻ đã và đang được trực tiếp hưởng thụ những thành quả của cách mạng, việc giáo dục cho các thế hệ nhận ra vai trò và sự cống hiến to lớn của Đảng đặc biệt là thấy được ý nghĩa của sự ra đời của Đảng là việc làm quan trọng. Do đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Ý nghĩa của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam” làm đề tài tiểu luận.

Tải ngay: Mẫu đề tài môn tiểu luận lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam mẫu 03

Bài tiểu luận lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 04

Tên đề tài: “Quan điểm Hồ Chí Minh về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội – Giá trị tư tưởng đối với công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay”

Lời mở đầu:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống toàn diện với nội dung phong phú, đa lĩnh vực và là hệ thống mở. Các ngành, các giới và các đối tượng có thể lựa chọn, bổ sung các chuyên đề với nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mình. Trong hệ thống đó, chủ nghĩa xã hội là một trong những nội dung quan trọng nhất và có ý nghĩa hàng đầu, trước hết đối với cách mạng Việt Nam.

Những tư tưởng đó bao quát các vấn đề cốt lõi, cơ bản trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác- Lê nin. Tư tưởng đó trở thành tài sản vô giá, kim chỉ nam cho việc kiên trì và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và mở ra các vấn đề liên quan đến xác định hình thức, biện pháp và bước đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm dân tộc và xu thế vận động của thời đại.

Kết cấu tiểu luận gồm 03 phần:

Phần 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  2. Đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Phần 2: Quan điểm về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh

  1. Những mục tiêu cơ bản
  2. Động lực

Phần 3: Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay

  1. Thực trạng nước ta hiện nay
  2. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải miễn phí bài tiểu luận lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 04 PDF

Mẫu bài tiểu luận lịch sử Đảng 05

Tên đề tài: “Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam”

Sau khi xâm lược và thôn tính nước ta, thực dân Pháp đã áp đặt chế độ cai trị chuyên chế, hà khắc và tàn bạo. Chế độ phong kiến suy tàn cũng công khai cấu kết và làm tay sai cho thực dân Pháp. Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp và bè lũ tay sai ngày càng gay gắt, khát vọng đấu tranh giành độc lập ngày càng bức thiết.

Thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đã tạo bước ngoặt lịch sử của nhân loại trên con đường giải phóng dân tộc, là ngọn cờ cổ vũ cách mạng nước ta. Những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp ra sức tiến hành khai thác thuộc địa và ra đời một số ngành công nghiệp để phục vụ sự thống trị và khai thác thuộc địa của chúng.

Các cuộc khởi nghĩa và phong trào yêu nước của nhân dân chống thực dân Pháp liên tiếp diễn ra nhưng đều thất bại. Giữa lúc đó, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Từ năm 1921 đến 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Người nhấn mạnh, muốn cách mạng thành công cần có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, có hệ tư tưởng tiên tiến, cách mạng và khoa học dẫn đường,…Trong thời gian này, Nguyễn Ái Quốc cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ với việc lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Khi điều kiện thành lập Đảng chín muồi, ngày 3/2/2930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản (An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn) đã nhất trì thành lập một đảng duy nhất tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã đề ra cương lĩnh đúng đắn, vạch ra con đường cứu nước đúng đắn. Trong tiểu luận này, tác giả xin trình bày những tìm hiểu về “Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam”.

Download full Mẫu bài tiểu luận lịch sử Đảng 05

Mẫu tiểu luận lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 06

Tên đề tài: “Sơ lược về sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của Đảng trong công cuộc hiện đại hóa đất nước”

Việc mở hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã quy tụ 3 tổ chức cộng để trở thành một chính Đảng duy nhất là Đảng Cộng Sản Việt Nam theo đường lối chính trị đúng đắn, có sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng trong cả nước nhằm hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam đó là thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất cho con đường đấu tranh cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp các tổ chức cộng sản, lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo đã chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước.

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là phong trào của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và chứng tỏ giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có các yếu tố cơ bản để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng.

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đã khẳng định con đường đi lên của dân tộc từu 1930 là con đường cách mạng vô sản. Đó là sự lựa chọn của nhân và lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc.

Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh qua hội nghị thành lập Đảng từ 1930 có được đường lối chính trị toàn diện, đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp, giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của xã hội và có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. Sự ra đời của Đảng đã tạo ra những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sự đúng đắn của cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định và đến nay vẫn là ngọn cờ đúng đắn dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Download miễn phí đề tài tiểu luận lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam mẫu 06

Trên đây là những đề tài tiểu luận lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh giá cao về mặt lý luận và thực tiễn. Luận Văn Beta hy vọng nguồn tài liệu này sẽ hỗ trợ đắc lực cho các bạn trong việc học tập và nghiên cứu thực hiện tiểu luận của mình. Nếu các bạn không có nhiều thời gian làm tiểu luận, hãy sử dụng dịch vụ viết tiểu luận lịch sử Đảng mà chúng tôi cung cấp nhé.

5/5 - (9 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận